Regulamin

Home / Regulamin
 1. DEFINICJE

1.1. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. Sprzedawca – Dariusz Dzięgiel HOKEJ DZIĘGIEL; NIP: 9562046331, REGON: 340617190; Szosa Chełmińska 53, 87-100 Toruń.

1.3. Serwis – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem dziegielsport.pl .

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sprzedawca ustanawia niniejszym ogólne zasady i warunki obowiązujące dla wszelkich umów sprzedaży, zawieranych przez niego w ramach działalności jego przedsiębiorstwa za pomocą Serwisu.

2.2. Przedmiotem umowy może być towar używany, jeżeli oferta tak stanowi. Świadczenie, do którego zobowiązał się Sprzedawca, nie obejmuje ustawienia, personalizacji i innych konfiguracji towaru dla potrzeb określonego użytkownika.

2.3. Towar sprzedany zgodny z umową nie podlega zwrotowi.

2.4. Dowodem nabycia towaru jest w szczególności wydany kupującemu przez Sprzedawcę rachunek lub paragon.

2.5. Serwis umożliwia potencjalnemu kupującemu złożenie zamówienia pod adresem Sprzedawcy. W celu uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez kupującego potwierdzenia jej zawarcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca przekazuje decyzję o realizacji zamówienia niezwłocznie, najpóźniej kolejnego dnia roboczego.

3.Ceny towarów:

Ceny podane w Serwisie zawierają należne podatki. Ceny nie obejmują kosztów dostawy towaru, o których kupujący jest informowany w Serwisie w trakcie składania zamówienia.

3.1. Płatność następuje do rąk kuriera (przesyłka pobraniowa), gotówką przy odbiorze osobistym albo przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Multi Bank o numerze 66 1140 2017 0000 4202 1207 1694. Sprzedawca może powstrzymać się ze spełnieniem swojego świadczenia, dopóki kupujący nie dokona płatności.

3.2. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Wysyłka towaru za granicę jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu.

3.3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

 1. a) Sposoby i czas dostawy w Polsce:

Firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy

 1. b) Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:

Firma kurierska: przewidywany czas dostawy 3-6 dni roboczych

Sprzedawca realizuje zamówienie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.7. Dostawy realizowane są w drodze przesyłki kurierskiej lub odbioru osobistego pod adresem Szosa Chełmińska 53, 87-100 Toruń.

 

 

3.4. Wszelkie dane osobowe użytkowników Serwisu wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia albo – za zgodą użytkownika – na potrzeby newslettera.

Sklep www.Dziegielsport.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu, jeżeli Klient stworzył konto

 

 

 1. RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

4.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów k.c., odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

4.2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

4.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania rzeczy kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

4.4. W przypadku rzeczy używanych ich zużycie wywołane normalną eksploatacją istniejące w chwili wydania rzeczy kupującemu nie stanowi wady fizycznej lub przyczyny powstania takiej wady.

4.5. W ramach rękojmi kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4.6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4.7. Kupujący może alternatywnie żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe, wymagałoby nadmiernych kosztów lub gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

4.8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, z zastrzeżeniem ust. 3.9.

4.9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna używanej rzeczy ruchomej zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Przepis art. 568 § 1 zdanie drugie k.c. stosuje się.

4.10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W ciągu roku od dnia stwierdzenia wady kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej.

4.11. Kupujący może zgłosić reklamację, w szczególności na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę – na piśmie przesyłką poleconą albo za pośrednictwem poczty e-mail: dziegielsport@gmail.com .

4.12. Zgłaszający reklamację ma obowiązek dostarczyć rzecz Sprzedawcy.

4.13. Sprzedawca niezwłocznie rozpatruje reklamacje. Sprzedawca uznaje reklamację i przystępuje do realizacji żądań kupującego albo odmawia uznania reklamacji za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje kupującemu na piśmie, w wiadomości e-mail lub SMS w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji pod rygorem przyjęcia, że uznał on reklamację. Jeżeli kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny o określoną kwotę, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4.14. Sprzedawca informuje, że bezpieczne korzystanie z oferowanych do sprzedaży rowerów jest możliwe wyłącznie w odpowiednim kasku rowerowym. Mocowania regulowanych elementów roweru mogą ulec rozluźnieniu na skutek jego zwykłej eksploatacji. Użytkownik powinien każdorazowo dokonać kontroli stanu technicznego roweru.

 

 1. GWARANCJA PRZY SPRZEDAŻY

5.1. Kupującemu może zostać udzielona gwarancja na warunkach określonych szczegółowo w dokumencie gwarancyjnym, wydanym kupującemu przez Sprzedawcę wraz z towarem.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w szczególności na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę – na piśmie przesyłką poleconą albo za pośrednictwem poczty e-mail: dziegielsport@gmail.com .

6.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

6.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

6.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 1. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Kupujący będący konsumentem może w szczególności zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu (ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń).

7.3. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów k.c., sprawy związane z umowami zawartymi na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny właściwy dla miasta Torunia.

7.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu pozostaje bez wpływu na umowy zawarte przed momentem, w którym kupujący mógł zapoznać się z treścią zmienionego regulaminu.

7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy k.c.

7.6 Zasady ochrony danych osobowych

Sprzedawca, Administrator danych –Dzięgiel Dariusz HOKEJ DZIĘGIEL
Przedsiębiorca: Dariusz Dzięgiel
NIP: 9562046331 , REGON: 340617190 dziegielsport@gmail.com.Sklep – serwis internetowy należący do      Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.dziegielsport.pl), za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

 1. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 2. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 4. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie. Pod pojęciem Towaru należy także rozumieć Towar wraz z usługą montażu.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 6. Niniejszy Regulamin określa:
  • procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,
  • zmianę i czas realizacji zamówienia,
  • prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
  • sposoby zapłaty ceny,
  • warunki dostawy towarów,
  • pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
  • procedurę składania reklamacji,
  • zasady ochrony danych osobowych,
  • zasady rejestracji w sklepie
  • warunki techniczne
  • postanowienia końcowe Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dziegielsport@gmail.com lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 506196076.

 

 1. ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE
 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 3. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj).
  • Numer telefonu
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zamówionych towarów należy podać:
  • Firmę
  • Numer Identyfikacji Podatkowej
  • Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)
  • Imię i nazwisko osoby do kontaktu
  • numer telefonu
 6. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem
 9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 10. a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego,
 11. b. działalność kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 12. c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności
 13. d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika
 14. e. kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych
 15. f. kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 16. g. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 17. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 9 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 18. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 19. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody sprzedającego.
 20. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 21. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni.
 1. WARUNKI TECHNICZNE
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
 2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 3. Włączoną obsługę Java Script,

10 . Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
 2. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 3. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 4. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
  a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
  b. rozliczenia płatności za zamówione produkty,
  c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia,
  d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter).
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
  a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń oraz w związku z przepisami bezwzględnie obowiązującymi wymagającymi od Administratora przetwarzanie danych po zrealizowanej transakcji;
  b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby. W razie przesłania żądania drogą mailową Administrator może weryfikować prawdziwość zapytania.
 7. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
 8. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce Ochrony Danych Osobowych dostępnej tutaj:

Sklep posługuje się plikami Cookies. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego wyraźną zgodą.

 1. Aktywny adres e-mail.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25. maja 2018 r.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 5. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 6. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

 

X